Cập nhật tính năng mới

Những tính năng mới được cập nhật để đáp ứng nhu cầu người dùng